Snow White (1937)
Skin white as snow, lips red as blood, hair black as ebony.

Snow White (1937)

Skin white as snow, lips red as blood, hair black as ebony.


*

*